جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفاحروف درون تصویر را وارد کنید

TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 60,000riyal 60,000riyal 60,000riyal
.com 1 429,000riyal 429,000riyal 429,000riyal
.net 1 429,000riyal 429,000riyal 429,000riyal
.org 1 429,000riyal 453,000riyal 453,000riyal
.biz 1 149,000riyal 429,000riyal 429,000riyal
.co 1 1,029,000riyal 1,029,000riyal 1,029,000riyal
.in 1 177,000riyal 393,000riyal 393,000riyal
.ru 1 210,000riyal 210,000riyal 210,000riyal
.us 1 289,000riyal 289,000riyal 289,000riyal
.pw 1 169,000riyal 329,000riyal 329,000riyal
.co.ir 1 50,000riyal 50,000riyal 50,000riyal
.net.ir 1 50,000riyal 50,000riyal 50,000riyal
.org.ir 1 50,000riyal 50,000riyal 50,000riyal
.ac.ir 1 50,000riyal 50,000riyal 50,000riyal
.gov.ir 1 50,000riyal 50,000riyal 50,000riyal
.id.ir 1 50,000riyal 50,000riyal 50,000riyal
.sch.ir 1 50,000riyal 50,000riyal 50,000riyal
.cn.com 1 1,429,000riyal 1,429,000riyal 1,429,000riyal
.com.co 1 549,000riyal 549,000riyal 549,000riyal
.com.ru 1 210,000riyal 210,000riyal 210,000riyal
.com.de 1 309,000riyal 309,000riyal 309,000riyal
.com.au 1 469,000riyal 469,000riyal 469,000riyal
.info 1 429,000riyal 429,000riyal 429,000riyal
.ws 1 689,000riyal 689,000riyal 689,000riyal
.name 1 429,000riyal 429,000riyal 429,000riyal
.asia 1 169,000riyal 529,000riyal 529,000riyal
.tel 1 549,000riyal 549,000riyal 549,000riyal
.net.au 1 469,000riyal 469,000riyal 469,000riyal
.mobi 1 689,000riyal 689,000riyal 689,000riyal
.tv 1 1,029,000riyal 1,029,000riyal 1,029,000riyal
.eu 1 349,000riyal 349,000riyal 349,000riyal
.me 1 989,000riyal 989,000riyal 989,000riyal
.es 1 309,000riyal 309,000riyal 309,000riyal
.de 1 309,000riyal 309,000riyal 309,000riyal
.ca 1 509,000riyal 509,000riyal 509,000riyal
.mn 1 1,549,000riyal 1,549,000riyal 1,549,000riyal
.bz 1 789,000riyal 789,000riyal 789,000riyal
.cc 1 749,000riyal 749,000riyal 749,000riyal
.xxx 1 3,190,000riyal 3,190,000riyal 3,190,000riyal
.co.in 1 177,000riyal 321,000riyal 321,000riyal
.net.in 1 177,000riyal 321,000riyal 321,000riyal
.org.in 1 177,000riyal 321,000riyal 321,000riyal
.gen.in 1 177,000riyal 321,000riyal 321,000riyal
.firm.in 1 177,000riyal 321,000riyal 321,000riyal
.ind.in 1 177,000riyal 321,000riyal 321,000riyal
.pro 1 549,000riyal 549,000riyal 549,000riyal
.sx 1 1,229,000riyal 1,229,000riyal 1,229,000riyal
.net.ru 1 210,000riyal 210,000riyal 210,000riyal
.org.ru 1 210,000riyal 210,000riyal 210,000riyal
.co.uk 1 309,000riyal 309,000riyal 309,000riyal
.org.uk 1 309,000riyal 309,000riyal 309,000riyal
.me.uk 1 309,000riyal 309,000riyal 309,000riyal
.net.co 1 549,000riyal 549,000riyal 549,000riyal
.nom.co 1 549,000riyal 549,000riyal 549,000riyal
.nl 1 349,000riyal 349,000riyal 349,000riyal
.co.nz 1 789,000riyal 789,000riyal 789,000riyal
.net.nz 1 789,000riyal 789,000riyal 789,000riyal
.org.nz 1 789,000riyal 789,000riyal 789,000riyal
.cn 1 329,000riyal 329,000riyal 329,000riyal
.net.cn 1 329,000riyal 329,000riyal 329,000riyal